Adatkezelési tájékoztató GDPR

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A SPORTDEPO Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7400 Kaposvár, Kond Vezér u. 5., 

Cg.: 14-09-317269, adószám: 27120668-1-14, 

képv.: Molnár Mária ügyvezető önállóan) /továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő”/ Ezen tájékoztató arra szolgál, hogy  egyértelműen rögzítsük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk  és tároljuk ügyfeleink személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint a vonatkozó, a személyes adatok védelmével kapcsolatos magyar jogszabályokkal összhangban.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori
módosításai a Adatkezelő honlapján(www.depofit.hu) és a DepoFit Funkcionális Edzőterem /továbbiakban: Edzőterem/recepciós pultjában kerülnek közzétételre.

A szabályzat módosításai a fenti helyeken történő közzététellel lépnek hatályba.

1. MILYEN ALAPELVEKET KÖVETÜNK ADATKEZELÉSÜNK SORÁN?

 

a. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait:

a. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön
figyelmét.

c. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke,
például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. FOGALMAK

 

Személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelő munkatársa:
az Adatkezelővel munka-, megbízási vagy egyéb jogviszonyban lévő olyan természetes személy, aki feladatai ellátása során személyes adatokkal kerül kapcsolatba.

Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett hozzájárulása:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. MILYEN FELHATALMAZÁS ALAPJÁN KEZELJÜK ADATAIT?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

a. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön- külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

Érintett által igénybe vett szolgáltatás
Kezelt személyes adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
Kinek adjuk át ezeket az adatokat?
Edzőterem használata
Név, cím, korcsoport meghatározása, lakcím, fénykép
Vendégek regisztrációja az Edzőterem szolgáltatásainak igénybevételéhez
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése
Az edzőteremi szolgáltatások utolsó igénybevételi dátumától számítva 1 évig jogos érdekből megőrzünk. Ha szerződés keretében kedvezmény programunkat igénybe vette akkor az adatmegőrzési idő 5 év.
nem történik adatátadás
Kapcsolattartás
Telefonszám, email cím
Regisztrált felhasználókkal történő kapcsolattartás
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Jogos érdek
Az érintett tiltakozásáig
nem történik adatátadás
Számlázás
Név, cím,
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából történik Igény- és jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Mindekor hatályos jogszabályoknak, törvényi előírásoknak megfelelően (8 év)
Számviteli szolgáltatást végző szerződött partner Számlavezető Bank
Panaszkönyvön keresztül érkezett hivatalos megkeresések, reklamációk
Név, lakcím
Kapcsolatfelvétel i lehetőség biztosítása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Érintett hozzájárulása
A kapcsolat felvétel céljától függően kerül megőrzésre. Reklamáció eseténben a panasztételtől számított 5 évig őrizzük meg a panaszról felvett jegyzőkönyvvel és a válasszal együttesen a Fgytv. 17/a (7§) alapján. Egyéb célú megkeresés esetén a megkereséstől számított 6 hónapig. Az érintett törlési kérése esetén a lehető legrövidebb időn belül törlésre kerül levelező rendszerünkből.
nem történik adatátadás
Biztonsági kamera rendszer
Érintett képmása
Az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelő rendszert alkalmazunk, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Személyi és vagyonvédelmi törvény alapján történik az üzemeltetés
Tárolás időtartalma max. 30 nap.
Kizárólag szükség esetén hivatali szerveknek (rendőrség, tűzoltóság, bíróság stb.) részére kerül átadásra. Illetéktelen 3. személyeknek nem történik adatátadás
Szerződések
Név, cím, lakcím/székhely, adószám, telefonszám, e- mail cím
A SPORTDEPO Kft. kezeli a vele szerződéses kapcsolatban lévő partnerek kapcsolattartóihoz rendelt személyes adatokat.
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos Érdek
Szerződés megszűnését követő 5 év, vagy egyéb vonatkozó jogszabályokban megállapított idő.
nem történik adatátadás
Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés
név, egészségi állapottal kapcsolatos adat (a feltétlenül szükséges adatok papíralapon kerülnek rögzítésre, a kitöltött adatlap zárható szekrényben kerül tárolásra)
A szolgáltatás igénybevétele előtt az Érintett egészségügyi adatokat közölhet az Adatkezelő munkatársával. Az adatkezelés célja a szolgáltatás személyre szabott biztosítása, kapcsolattartás.
Az Érintett hozzájárulása
Az Edzőterem használatára vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 6 hónap, amennyiben ezen idő alatt nem történik új szerződéskötés.
Kizárólag akkor, ha ahhoz a továbbítás címzettjének ismeretében az Érintett kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult, vagy életveszély esetén vagy ha ezen adatok továbbítása törvényi kötelezettség.

4. KISKORÚ SZEMÉLY VAGY?

Kiskorúakra vonatkozó speciális rendelkezések

Gyermekeknek, kiskorúaknak:

Amennyiben 16 év alatti kiskorú vagy, ebben az esetben az Edzőterem használatához kötelezően szükséges regisztrációt csak szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képviselőd beleegyező nyilatkozatával tudod igénybe venni. A nyilatkozatot kérd a recepciónkon.

Szülőknek:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása, az Edzőterembe történő regisztráció:

Amennyiben a gyermek 16. életévét még nem töltötte be (vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll), de elmúlt 14. éves, úgy önállóan nem regisztrálhat az Edzőteremebe, illetve a jelen Adatkezelési Tájékoztatót sem tudja elfogadni önállóan. Mind a regisztrációhoz (az Edzőterem használatának kötelező feltétele), mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásához a szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képviselő (általában a szülője) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

A fentiek miatt, ha a gyermek a 16. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, de a 14. életévét már betöltötte, akkor az Edzőterem használatához a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személynek vagy törvényes képviselőjének az előzetes beleegyezése, illetve jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás a gyermek az Edzőteremben történő tevékenységéért teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást az Adatkezelő részére kell eljuttatnia.

5. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK AUTOMATIKUSAN, TÖRTÉNIK-E PROFILOZÁS?

Az Adatkezelő nem gyűjt automatikusan adatot, és nem készít profilt a www.depofit.hu látógatóiról.

A www.depofit.hu honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele esetén elhelyez az oldal cookie -kat a felhasználó böngészőjében.

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

6. KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATÁT, ÉS KI FÉR HOZZÁ AZOKHOZ?

Az Adatkezelő:

Az 1. pontban meghatározott adatai adatkezelője a SPORTDEPO Kft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

Cg.: 14-09-317269

Adószám: 27120668-1-14

Székhely: 7400 Kaposvár, Kond Vezér u. 5.

Az Adatkezelő részéről adataihoz az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

Adatfeldolgozók

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve
Címe
Tevékenység
Járadi Gyula
7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 31.
WEB-hosting
Velotax Kft. (képv.: Hayden Zsolt ügyvezető)
7400 Kaposvár, Teleki utca 6. I. em. 1.
Számvitel, bérszámfejtés, számlakezelő

A külföldre, EU-n kívüli 3. országba nem továbbítunk személyes adatokat.

 

7. KI A SPORDEPO KFT. ADATVÉDELMI TISZTSÉGVISELŐJE ÉS MIK AZ ELÉRHETŐSÉGEI

 

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk 1 bekezdésében foglalt
feltételek nem állnak fönn, így adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem
kerül sor. De fontosnak tartjuk ügyfeleink adatainak védelmét, így
adatvédelmi felelőst neveztünk ki.

Adatvédelmi felelősünk neve, elérhetősége : Haraszti András, +36 70/4764500

· milyen adatait kezeljük

  • azokat honnan szereztük be

· milyen célból kezeljük az adataikat (az adatkezelés céljáról),

· mi jogosítja fel a SPORTDEPO Kft.-t az adatok kezelésére (jogalapjáról)

· mikortól és meddig kezeli a SPORTDEPO Kft. az adataikat (időtartamáról),

· vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót a SPORTDEPO Kft.

· továbbította-e a SPORTDEPO Kft. bárkinek az adatait, és ha igen, kinek
továbbította (adattovábbítás címzettjéről)

· milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével
kapcsolatban

 

8. MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÉS HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZOK GYAKORLÁSÁT

 

a. Hozzáférési jog:
tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai, milyen célra, mennyi ideig kezeljük,
kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek,
hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az
adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást.

b. Helyesbítési jog:
ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.

c. Törlési jog:
a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a
hozzájárulás visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli a
SPORTDEPO Kft.

Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére
szükség van:

· olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy
az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez vagy

· jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy

· az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy

· a SPORTDEPO Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

Olyan adatnak a törlését a SPORTDEPO Kft. nem végezheti el, aminek a
kezelésére jogi kötelezettség miatt van szükség.

d. Adatkezelés korlátozásához való jog:
a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk

Ebben az esetben az az érintett adatait a SPORTDEPO Kft. nem fogja felhasználni,
azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor
korlátozza a SPORTDEPO Kft.

· vitatja, hogy a SPORTDEPO Kft. által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,

· ellenzi, hogy adatait a SPORTDEPO Kft. törölje, és kéri azok megőrzését,

igényli, hogy adatait SPORTDEPO Kft. megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni (pert szeretne indítani)

· tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett tiltakozása megalapozott-e.

e. Adathordozhatósághoz való jog:
a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai hordozását.

Az adatok hordozását az érintett olyan adatkezelés esetében kérheti, ami a hozzájárulásán alapul [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés
a) pont], vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

Fenti kérelme benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen
intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

f. Hozzájárulás visszavonásához való jog:
amikor adatait hozzájárulás alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulást korlátozás nélkül visszavonni, amely azonban nem érinti a
hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét. Ezzel az érintett egyértelműen kifejezi, hogy már nem kívánja azt, hogy adatait a
SPORTDEPO Kft. tovább kezelje.

A hozzájárulás visszavonásának következményeként a SPORTDEPO Kft. a hozzájárulás alapján kezelt a személyes adatokat törli.

Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére
szükség van:

· olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez vagy

· jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy

· az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy

· a SPORDEPO Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

g. Panasz jog:

 

Ha sérelmesnek véli azt, ahogy a SPORTDEPO Kft. a személyes adatait kezeli,
akkor javasoljuk, hogy először a SPORTDEPO Kft -t keresse meg panaszával.
A panaszát minden esetben megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy
kezeljük azt-

Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte,
joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is közvetlenül:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon.

Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím)
vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél

(http://birosag.hu/torvenyszekek)
nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso

oldalon.

h. Tiltakozási jog:

Amennyiben a fentiek alapján adatait jogos érdeken alapuló adatkezeléssel
kezeljük, külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel
szemben. Ha ez a tiltakozás megalapozott, azaz nincs kényszerítő erejű
jogos okok az adatok kezelésére, akkor az adatkezelést a megszüntetjük, az
adatokat pedig töröljük.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megelőzően az
érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség
teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek
(pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a tiltakozástól
függetlenül a SPORDEPO Kft. az adatokat akkor törli, ha a személyes
adatokra már nincs szükség.

 

9. HOGYAN BIZTOSÍTJUK ADATAI BIZTONSÁGÁT?

 

Részletes adatkezelési szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt
adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi
munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és
alkalmaz.

9.1. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

 

A személyes adatokat helyi szerveren tároljuk, amelyhez szigorú
jogosultságkezelési szabályok alapján csak korlátozott személyi,
alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre,
visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT
biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata
korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően
megengedett.

Az Adatkezelő valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres
és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

Az informatikai rendszer védelme érdekében az Informatikai Biztonsági
Szabályzatnak megfelelően biztosítjuk.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és
üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten kezeljük.

A SPORTDEPO Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan
műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban
jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított
elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül
sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek
tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ
felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől elkerülésére a
SPORTDEPO Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

9.2. Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink
megfelelő záródását és védelmét, biztonsági kamerarendszert és riasztó
berendezést alkalmazunk. Tűzvédelmi felügyelti rendszert alkalmazunk.

9.3. Biztonsági kamerák

 

A kamerás megfigyelés során a személyes adatok kezelése SPORDEPO Kft. azon
a jogilag és társadalmilag is elismert jogos érdekén alapul, hogy megóvja
az épületekben tartózkodó személyek vagyonát, a SPORTDEPO Kft. vagyonát és
az általa kezelt és rá bízott adatokat, értékeket, amihez szükséges az,
hogy az Edzőteremben zajló folyamatokat képrögzítő berendezés útján
megfigyelje.

A kamerák alkalmazása során a SPORTDEPO Kft. a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény (Vagyonvédelmi tv.) 30-31. § rendelkezései szerint jár el.

A SPORTDEPO Kft. azért kezeli a kamerák felvételeit, hogy a bűncselekmények
elkövetését megakadályozza, megvédje az Edzőterembe bejövők és ott dolgozók
életét, vagyontárgyait SPORDEPO Kft. vagyonát, továbbá, hogy az ezeket
veszélyeztető esetleges bűncselekmények felderíthetők legyenek. A
felvételeket 14 napig megőrizzük, azt követően töröljük.

A SPORTDEPO Kft. a kamerák működtetéséhez nem vesz igénybe adatfeldolgozót,
a kamerákat saját maga üzemelteti.

A kamera felvételekhez csak indokolt esetben és kizárólag az ügyvezető
férhet hozzá.

A rögzített képfelvételt törvény felhatalmazása alapján a bíróság vagy
hatóság, valamint az is megismerheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a
képfelvétel rögzítése érinti.

Az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamera által rögzített
felvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti a tárolásra az
adatok őrzésének idején belül a jogának vagy jogos érdekének igazolásával
kérheti, hogy a felvételt SPORTDEPO Kft. ne semmisítse meg, illetve ne
törölje. (megsemmisítés mellőzése)

A SPORTDEPO Kft. kizárólag bíróság vagy más hatóság megkeresésére a
megkereső bíróságnak vagy hatóságnak adja ki. Amennyiben bíróság vagy más
hatóság megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a
megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt a
SPORTDEPO Kft. törli vagy megsemmisíti kivéve, ha a tárolásra a jelen
tájékoztatóban jelzett határidő még nem járt le.

Hatósági megkeresés esetén a SPORTDEPO Kft. külső szakértő bevonását
kérheti az adatzárolási, adatátadási feladatok technikai elvégzésre
titoktartási nyilatkozat mellett.

Edzőtermünkben 6 kamera került elhelyezésre, amelyek a fenti célokat
szolgálják. A kamerák elhelyezkedés és látószöge a következő:

Edzőterem:
Az Edzőterem területén elhelyezett kamerák (3db) elsősorban csak
vagyonvédelmi célt szolgálnak, az Edzőterem eszközeinek védelme az
elsődleges funkciója. Másodsorban az eszközök nem rendeltetésszerű
használatából eredő személyi sérülések okának kivizsgálását szolgálhatja.

Bejárat:
A itt elhelyezett kamera (1db) látószöge az Edzőterem bejáratára és
közvetlen előterére irányulnak, ez a kamerák vagyonvédelmi célt szolgálnak.

Recepciós pult:
az itt elhelyezett kamera (1db) a pénzforgalom miatt vagyonvédelmi célt
szolgálnak, az általuk belátott terület a kassza, a pult területe.

Előtér: az itt elhelyezett kamera a bejártai ajtóra illetve a recepciós
pultra irányul, vagyonvédelmi célt szolgál

9.4.
Iratkezelés

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és
vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak
meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók
tárolása megbízhatóan zárt helyen történik.

 

10. FACEBOOK OLDAL

 

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, a
https://www.facebook.com/depofithu oldalon.

A Facebook közösségi portálon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos
adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak Facebook oldalon történő
megosztása, publikálása. A Facebook oldal segítségével az Érintett
tájékozódhat a legújabb akciókról.

A kezelt adatok: Érintett neve, fotója, e-mail címe, egyéb adata, Érintett
Facebook oldalon keresztül küldött üzenete, Érintett általi értékelés.

Az Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az
Érintett Felhasználó hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak
közzétételéhez a saját üzenőfalán.

Az Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti a
facebook.com közösségi portál szabályai szerint.

Adatkezelő Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a
különböző eseményekről az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről.
Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi portálokkal a
facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon
történő közzétételen érteni kell az ilyen közösségi portálokon történő
közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az
Érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján
található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen
kaphat.

 

11. MIT TESZÜNK, HA ADATVÉDELMI INCIDENS KÖVETKEZIK BE NÁLUNK?

 

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az
adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és
nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által
meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk
róla.

 

12. MIKOR ÉS HOGYAN MÓDOSÍTJUK A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT?

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik,
a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon
belül módosítjuk és közzétesszük a www.depofit.hu weboldalon és az
Edzőterem recepcióján is elérhetővé tesszük. Kérjük, hogy minden esetben
gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos
információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.

 

13. MELYEK A FŐBB IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK TEVÉKENYSÉGÜNKRE?

 

• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény – (Eker tv.)

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV.
törvény. (Pktv.)

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

14.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján
más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a SPORTDEPO Kft.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem
nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg a info@depofit.hu e-mail címre.

Kaposvár, 2023. 05. 02.

SPORTDEPO Kft.

ügyvezető